Dekan Mesajı | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Dekan Mesajı

Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin temel felsefesi, kültürel ve etik değerleri özümsemiş, topluma, çevreye ve evrensel insanlık değerlerine saygılı, tasarım ve teknolojide yenilikçiliği ve girişimciliği hedefleyen, toplumsal sorumluluklara duyarlı, genç mühendis, mimar ve iç mimarların yetiştirilmesidir.

Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri, tasarım çalışmaları ile çeşitli kuramsal ve uygulamaya yönelik derslerde, öğrencilerin kazandığı bilgi ve beceriler, proje stüdyolarında bütünleştirilmekte, yazılı anlatım, teknik ve sanatsal el becerisi ve yoğun bilgisayar kullanımı ile desteklenmektedir.

İnşaat Mühendisliği, malzeme ile tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, bina, yol, köprü,  baraj vb yapıların, plan proje, yapım ve denetimi ile uğraşan temel mühendislik dallarından birisidir ve tarihin her devrinde olduğu gibi, bugün de çok geniş bir çalışma, araştırma ve uygulama alanına sahiptir.

Makine Mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojilerini kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik disiplinidir. Makine Mühendislerinin çalışabileceği alan çok geniş olduğundan tüm bu alanlara adapte olup çalışabilecek mühendisler yetiştirmek üzere çağdaş teknoloji olanaklarını kullanarak ‘Bilgisayar Destekli Mühendislik’ odaklı bir eğitim sunmaktayız.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında evrensel düzeyde eğitim-öğretim ile araştırma ve proje uygulamalarına odaklanmıştır. Eğitim programı, bilgisayar sektörünü yakından tanıyan, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve bu ortamda "yazılım ve donanım" alanları için gerekli teorik/pratik bilgiye sahip bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yazılım Mühendisliği Bölümü bir mühendislik dalı olarak yazılımın tasarımı, projelendirilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi, işletilmesi ve bakımıyla ilgili tüm çalışmaları kapsayan bir disiplindir. Yazılım Mühendisliği endüstri, bilgisayar bilimleri ve matematik gibi disiplinlerce içiçe geçmiş olup kendisine has özel konularıyla birlikte yepyeni bir mühendislik dalıdır; amaç, sürekli gelişen ve büyüyen bilişim sektörüne mühendislik disiplinleri uyarınca tasarlanıp geliştirilmiş yazılım sistemleri üretmek, rest etmek, kurmak ve yönetmektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü, mühendislik ve işletme alanları ile ilgili bilgi, görgü ve becerileri bütünleyen uygulamalı bir alandır. Öğrenciler uluslararası deneyimli öğretim üyeleri ile birlikte bütün üretim alanlarında çalışmaya olanak sağlayarak bilgi ve görgü ile donatılmaktadır.

İşletme Mühendisliği Bölümü, sosyal bilimlerle mühendislik bilimlerinin bir programda toplandığı, böylelikle çağdaş bilgilerle donatılmış mezunlarına hem işletme, hem de mühendislik formasyonu veren ve her çeşit sektörde çalışma imkanı sunan bir bölümdür. İşletme Mühendisliği, diğer mühendislik bilimlerinden farklı olarak insan bileşenini içeren ve büyük resme odaklanarak işletmeler için stratejik ve yönetsel kararlar verme, süreç ve sistemleri tasarlama, uygulama ve geliştirme, sürekliliği sağlama, yönetim ve mühendislik birimleri arasında köprü kurarak dinamik işletme problemlerini çözme beceri ve bilgilerini veren bir bilim dalıdır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği; elektrik enerjisi üretim-iletim ve dağıtım sistemleri, akıllı şebekeler, elektrik makineleri, elektrikli sürücü sistemleri ve bunların tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolü, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik konuları kapsayan, elektronik cihaz ve devreler, haberleşme sistemleri, elektromanyetik, bilgi ve işaret işleme gibi konuları da içine alan bir mühendislik dalıdır. 

Biyomedikal mühendisliği, mühendislik prensiplerini tıp ve biyoloji alanlarına uygulayarak sağlık sektörü için tanı (diyagnostik), iyileştirme (terapötik) ve yenileyici (rejeneratif) amaçlı cihaz ve çözümler üreten çok disiplinli bir mühendislik alanıdır. Tıp dünyası ile sıkı bir işbirliği içerisinde olan biyomedikal mühendisliği, elektrik-elektronik, bilgisayar, mekanik, malzeme ve genetik gibi bilimsel alanlardan beslenmektedir.

Kimya Mühendisliği, etrafımızda gördüğümüz birçok malzemenin (plastikten-ilaca, çimentodan boyaya kadar) iç yapısıyla ve aynı zamanda da fiziksel değişimleriyle ilgilenir; doğada bulunan ya da bulunmayan maddelerin üretim ve saflaştırılmasıyla ve enerji içerikleriyle ilgili proseslerin geliştirilip uygulanmasıyla çok yönlü bir şekilde uğraşır. Bölümümüz Türk kimya sanayinin ihtiyacı olan, üretim, tasarım ve optimizasyona, kalite-kontrole, araştırma-geliştirmeye yönelik, iyi düzeyde bilgi ve beceri sahibi, modern teknolojileri kullanıp uygulayan, çevreye önem veren kimya mühendisleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Programı, dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, bu alanlarda evrensel ve ulusal düzeyde katkı sağlayacak araştırma ve projelere odaklanmıştır. Eğitim programında, Elektronik ve Haberleşme sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek, sektör için gerekli donanım ve yazılım alanlarında gerekli kurumsal/pratik bilgilerle donatılmış Elektronik ve Haberleşme mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımı için verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir ortam hazırlanmasında  görev alacak yetkin mühendisler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir bölümdür.  Bölümde enerjinin temel kavramlarını anlamaya, uygulamaya ve kullanmaya yönelik dersler ile enerjinin yönetimi, hukuku, ekonomisi gibi konularda da bilgi verilmektedir. Çağın sorunlarına ve çevreye duyarlı, bilgilerinin güncelliğini koruyup fikirlerini ifade edebilecek şekilde bölümden mezun olacak öğrencilerimiz enerji ile ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlarda, üniversitelerde, Ar-Ge kurumlarında,  ulusal ve uluslararası özel sektörde çalışabilirler. 


Prof. Dr. Ethem Soner ÇELİKKOL
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanı