Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Çift Anadal/Yandal Eğitimi

Beykent Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları takdirde; ikinci bir eğitim-öğretim dalında da lisans diploması olmak üzere iki ayrı diploma almalarını veya ilgi duydukları başka bir eğitim-öğretim dalında bilgilenmelerini sağlamaktadır.

Çift anadalı başarı ile tamamlayan öğrencilere o dala ait lisans diploması, yandal eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere de o dal ile ilgili bir sertifika verilir. Çift Anadal-Yandal işlemleri, 24 Nisan 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Beykent Üniversitesi Çift Anadal-Yandal Yönergesi” uyarınca uygulanmaktadır. İngilizce bir programda Çift Anadal veya yandal yapmak isteyen öğrencilerin İngilizce Hazırlık başarı şartını sağlamaları, yetenek sınavı ile öğrenci alan bir programda çift anadal veya yandal yapmak isteyen adayların da yetenek sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.


Çift Anadal Başvuru Koşulları

Öğrenci çift anadala, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci yarıyılı başında başvurabilir.
 

Öğrencinin çift anadala başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal lisans programında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,50 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
 

Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,50 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. Değerlendirmede sınıfının ilk %20’sine girip ağırlıklı genel not ortalaması yüksek olana öncelik verilir.


Yandal Başvuru Koşulları

Öğrenci, yandal programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir.
 

Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programında almakla yükümlü olduğu tüm kredili dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.


Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal ile ilgili detaylı bilgilere Beykent Üniversitesi Çift Anadal-Yandal Yönergesinden ulaşabilirsiniz.

Çift Anadal (ÇAP) uyumluluk tablosu aşağıda verilmiştir:

mmf çap uyumluluk tablosu

 

* Bu bölümde çift anadal yapılabilmesi için öğrencinin LYS sınavına girmiş ve LYS puan türünün oluşmuş olması gerekmektedir.