Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Program Çıktıları

 1. Davranış bilimleri ve insan faktörleri alanında bilgiye sahiptir. (CIDA-st.3 )
 2. İç mekânlar, mimari, sanat ve dekoratif sanatlarla ilgili, tarihsel ve kültürel bağlamdaki bilgileri özümser. (CIDA-st.8 )
 3. İki ve üç boyutlu tasarımın ilkelerini ve elemanlarını kullanır. (CIDA-st.9 )
 4. Yasaları, yönetmelikleri, standartları ve iç mekân tasarımını etkileyen kılavuzları kullanır. (CIDA-st.14 )
 5. İç mekânsal çevrede, insan davranışlarını değerlendirerek, problemleri belirler; karmaşık problemleri ayrıştırır ve yaratıcı çözümler oluşturur. (CIDA-st.4)
  • Karmaşık problemlere basit çözümler geliştirir.
  • Tasarım, araştırma ve problem çözme becerisi kazanır.
  • Yenilikçi ve yaratıcı düşünce oluşturur.
 6. Çalışmalarında renk teorilerini ve ilkelerini uygular. (CIDA-st.10)
 7. İç mekânlardaki mobilya, sabit eşya, donanım ve bitirme malzemelerini seçer ve/veya tasarlar. (CIDA-st.11)
 8. Bina kullanıcılarının sağlık, güvenlik, esenlik ve performansını yükseltmek için, aydınlatma, akustik, ısısal konfor ve iç hava kalitesi ile ilgili tasarlama ilkelerini kullanır. (CIDA-st.12)
 9. İç mekan yapı sistemleri ve yapım sistemleri konularındaki bilgiyi ve tasarım ilkelerini uygular. (CIDA-st.13)
 10. Bireysel olarak ve takım içerisinde uyumlu çalışarak sorumluluk alır. Çok disiplinli ortamlarda katkı sağlar. (CIDA-st.5)
  • İşbirliği, uzlaşma, liderlik ve takım çalışması yetkinliği kazanır.
  • Çeşitli bakış açıları ve perspektifleri temsil eden, çok disiplinli çalışmalar yürütür.
 11. Eleştirel düşürür. Küresel bir anlayış ile tasarım kararlarını ekolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel bağlamdaki değişkenler açısından değerlendirme yetkinliği kazanır. (CIDA-st.2)
  • İç mekân tasarımını etkileyen güncel sorunları değerlendirir.
  • Mesleğin örgütsel ve aile yapılarına bağlı kalarak çeşitliliğinin ortaya çıkmasına katkıda bulunur.
  • Farklı kültürler ile ilgili bilgiler kazanır
  • Program çalışmaların kritiğini dinleme becerilerini geliştirme olanaklarını içerir.
 12. Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
 13. Etkili görsel, yazılı ve sözlü iletişim yetkinliği kazanır. (CIDA-st.6)
 14. Yabancı dilde iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
 15. Bilgi ve iletişim teknolojilerini Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde kullanır.
 16. Etik değerlere bağlı kalarak kabul edilmiş uygulama standartlarını kullanır, mesleki ve endüstriyel gelişimin önemine inanır ve bunların oluşturulan çevreye etkisi konusunda bilinç geliştirir. (CIDA-st.7)
 17. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.