Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

1             Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahiptir. (MÜDEK i)

1,1          Genel fizik ve kimya bilgisine sahiptir.

1,2          İleri matematik konularında bilgi sahibidir. Türevsel denklemler, lineer cebir, kompleks değişkenler, ayrık matematik içeren hesapları yapabilir.

1,3          Temel mühendislik bilimleri konusunda bilgi sahibidir.

1,4          Elektrik mühendisliğine özgü konularda bilgi sahibidir.

1,5          Elektronik mühendisliğine özgü konularda bilgi sahibidir.

2             Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir. (MÜDEK i)

2,1          İleri matematik bilgisini mesleki problemlerin çözümünde ve mühendislik sistemlerinin analizinde kullanır.

2,2          Fizik, kimya, malzeme ve temel mühendislik bilimlerindeki bilgisini mesleki problemlerin çözümünde ve devre ve sistem elemanlarının yapısını ve çalışmasını anlamada kullanır.

3             Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir. (MÜDEK ii)

3,1          Çeşitli matematiksel dönüşümleri, sistem analizi ve işaret işleme tekniklerini kullanır; algoritma tasarlar.

3,2          Elektrik - elektronik devrelerin ve sistemlerin analiz, modelleme ve benzetimini yapar.

4             Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir. (MÜDEK iii)

4,1          Dersler kapsamında geliştirdiği uygulamalarda problemlerin gerçekçi kısıtlarını uygular, modellemeleri buna uygun olarak yapar.

4,2          Tasarımlarında ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi konuları gözetir.

4,3          Verilen özellikleri sağlayacak elektrik – elektronik devreleri ve sistemleri tasarlar, analiz ve benzetimlerini yapar.

5             Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine sahiptir. (MÜDEK iv)

5,1          Laboratuvar derslerinde ve proje çalışmalarında elektrik - elektronik devre ve sistemlerin çalışmasını incelemek ve ölçümlerini yapmak için gerekli ölçü aletlerini seçer ve kullanır.

5,2          Elektrik - elektronik devrelerin ve sistemlerin analizini yapmak için uygun modern analiz programlarını kullanır.

6             Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir. (MÜDEK v)

6,1          Temel bilimlerle ilgili deneyler yapar.

6,2          Elektrik - elektronik devreler ve sistemler ile deneyler tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlayarak rapor halinde sunar.

7             Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır. (MÜDEK vi)

7,1          Derslerindeki takım çalışmalarında etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.

7,2          Stajlarında çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.

8             Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. (MÜDEK viii)

8,1          Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.

9             Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. (MÜDEK iv)

9,1          Ofis yazılımlarını kullanır.

9,2          Elektrik ve elektronik devrelerin çözümü için SPICE yazılımı ile benzetim yapar.

9,3          MATLAB, SPICE ve benzeri yazılımlarla matematiksel işlemleri ve benzetimleri yapar.

10           Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanır. (MÜDEK vii)

10,1       Grup tartışmalarına katılır.

10,2       Yazılı raporlar teslim eder.

10,3       Proje sunumları yapar.

10,4       Staj ve takım çalışmalarında açık ve anlaşılır talimat alır ve verir.

11           Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir. (MÜDEK vii)

11,1       İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak en az Avrupa Dil Portföyü B1 Düzeyinde kullanır.

12           Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. (MÜDEK ix)

12,1       Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahibidir.

12,2       Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

13           Kalite Yönetimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. (MÜDEK x)

13,1       Proje yönetimi bilgisine sahiptir.

13,2       Kalite yönetimi, risk yönetimi, fırsat analizi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir.

13,3       Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma bilgisine sahiptir.

14           Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın sorunları ile bunların mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. (MÜDEK xi)

14,1       Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın sorunları ile bunların mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir.

14,2       Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler ve çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.