Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Program Çıktıları

 1. Biçimsel kompozisyon sistemleri: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını açıklayacak bilgiye sahiptir. (MİAK 5)
  • Mekansal kurgunun mimari tasarımında çağdaş teknolojileri kullanarak mimari tasarımlar yapar.
 2. Batı mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri açıklar. (MİAK 8)
  • Modern ve post(modern) zamanlarda gündelik hayatın kavramlarını mimarlık kuramları ile ilişkilendirebilir.
 3. Batı dışı mimarlık: Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri açıklar. (MİAK 9)
  • Sanat mirasının gramer ve anlamını öğrenir.
 4. Ulusal ve bölgesel mimarlık: Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini açıklar. (MİAK 10)
  • Kültürel farklılıkları, farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığına varır.
 5. Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarına sahiptir. (MİAK19)
  • Bir tasarım problemine ait basit strüktürel ve/veya elementer çözümler üretebilir.
 6. Çevresel sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini açıklar. (MİAK 20)
  • Işık-yüzey-mekan-beden arasındaki ilişkileri, diğer derslerdeki teorik bilgilerle entegre ederek kavrar.
 7. Yaşam güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sistemlerinin temel ilkelerini açıklar. (MİAK 21)
  • Bina içinde kullanıcı sağlığını ve güvenliğini tehdit eden etkenleri öğrenerek, sağlık ve güvenlik konuları ile bina tasarımı arasındaki ilişkiyi kurar.
 8. Bina kabuğu sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini açıklar. (MİAK 22)
  • Yapı kabuğunun tasarımı ile çevresel performans ölçütleri arasındaki ilişkiyi kurar.
 9. Bina servis sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini açıklar. (MİAK 23)
  • Kullanıcı sağlığı ve güvenliği konularının ilgili yönetmeliklerde ve uluslararası standartlarda nasıl tanımlandığını öğrenir.
 10. Yapı malzemeleri ve uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları açıklar. (MİAK 25)
  • Geleneksel bina sistemleri ve bina kabuğu sistemlerine ait dışarıdan bilgi edinme, edindiği bilgileri projeye uyarlama konusunda beceri kazanırlar
 11. Yapım maliyeti kontrolü: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini açıklar. (MİAK 26)
  • Tasarım sürecinde verilen kararlar için kullanılabilecek karar modelleri ve tasarım sürecinde kullanılan karar modelleri için gerekli bilgilerle, bina ilk yatırım maliyeti, bina işletme/kullanma ve yaşam dönemi maliyetini hesaplayabilir.
 12. Mimarın yönetimsel rolü: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlayacak bilgi birikimine sahiptir. (MİAK 30)
  • İmar mevzuatı, yapılanma şartlarına ait yönetmelikler ve kanunlara, yapıya ait tüm projelerin ve inşaat kademelerinin sözleşmelerinin hazırlanmasına ilişkin bilgilere hakim olur.
 13. Erişilebilirlik: Değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina ve yerleşme tasarımı becerisi kazanır. (MİAK 15)
  • İnsan ve topluma karşı sorumlulukların bilincine vararak değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina ve yerleşme tasarımı yapabilir.
 14. Program hazırlama: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisine sahiptir
  • Mimari ürünün tasarım sürecini kavrar. Mimari projeye ait tasarım süreçlerini kavrayarak süreçler arasındaki etkileşimi ve geri beslemeleri bilir.
 15. Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme b
  • Mekansal ilişkilerin etkileri doğrultusunda farklı strüktür, konstrüksiyon ve üretim tekniklerini geliştirebilir.
 16. Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilmeyi açıklar. (MİAK 24)
  • Stratejik fikirleri farklılaştırmak ve onlarla değisken detayları üreterek çalışabilir.
 17. Arazi koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisine sahiptir. (MİAK 18)
  • Diğer derslerde edindikleri (teknoloji, malzeme, anlatım teknikleri vb.) teorik bilgileri mimari proje sürecinde kullanarak yer ve lokal duygusunu geliştirir.
 18. Sürdürülebilir Tasarım: Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulması için gerekli bilgi ve beceriye sahi
  • Mekansal kalitenin, konforun sağlanmasına yönelik, sürdürülebilir ve erişilebilir tasarım yaratabilir.
 19. Örneklerden yararlanma becerisi: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi kazanır. (MİAK 12)
  • Farklı ölçekleri kapsayan mimari karmaşıklığı net bir biçimde analiz edip arazi koşullarına bakarak, yerleşme ve bina tasarımı yapar.
 20. Tasarım becerileri: Temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi kazanır. (MİAK 6)
  • Grafik anlatım becerisi edinir, uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme, yapabilme yeterliliğine sahip olur.
 21. Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi kazanır. (MİAK 4)
  • Mimari bir ürünü programlama matrikslerinde yer alan değerler açısından analiz ederek mimari uygulama projesi geliştirebilir ve detay çizebilir.
 22. Mimarlıkta müşterinin rolü: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunun bilincindedir. (MİAK 28)
  • Teslim tarihlerine yönelik çalışabilir, projelendirme zamanını organize eder.
 23. Teknik dokümantasyon: İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisine sahiptir. (MİAK 27)
  • Geleneksel bina sistemleri ve bina kabuğu sistemlerine ait dışarıdan bilgi edinir, edindiği bilgileri projeye uyarlar.
 24. Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi kazanır. (MİAK 7)
  • Mimari projelendirme öncesinde, programlama çerçevesinde mimari tasarım problemlerinin inşa edilmesine yönelik olarak bir bilimsel metodu (aktivitelerin gruplandırılması, ilişkilerinin kurulması, sinir öğelerinin, esnekliklerin saptanması ve sirkülasyon ö
  • Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi kazanır.
 25. Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü kavrar. (MİAK 33)
  • Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü kavrar.
 26. Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi ve bu konula
  • Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi ve bu konula
 27. İnsan davranışları: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi açıklar. (MİAK 13)
  • Fiziksel çevrenin biçimlendirilmesinde insan ilişkilerini ve gereksinimlerini belirleyecek tasarım sürecine bir girdi oluşturabilir.
 28. Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi) ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edeb
  • Grafik anlatım becerisi edinerek, gerekli sunumlar yapmak için hem serbest el çizimi tekniklerini hem de bilgisayar teknolojilerini kullanır.
 29. Konuşma ve yazma becerileri; etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşabilme becerisi kazanır. (MİAK 1)
  • İleri derecede dil kullanabilme becerilerine sahip olup, raporlama, analiz etme gibi yazılı ifade biçimleriyle ve kullanıcıyı anlama, dinleme, yönlendirme gibi sözlü ifade biçimleriyle yazma ve konuşma becerisini geliştirir.
 30. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. (MİAK 36)
  • İngilizce dilini, alanındaki literatürü takip ederek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanır.
 31. Tarihi çevre koruma ve restorasyon: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri açıklar. (MİAK 11)
  • Tarihi dokunun, doğal ve kültürel varlıkları koruma envanterini Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü standartları çerçevesinde hazırlar.
 32. Kültürel farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını açıklar. (MİAK 14)
  • Mimarlık teorisini ve kavramları üzerine temellenen geniş bir perspektifte bir binayı/projeyi değerlendirebilir.
 33. Etik ve mesleki hükümler: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik sorumluluk bilincine sahiptir. (MİAK 35)
  • Mimarlık mesleğinin etik sorumluluklarının farkına varır.
 34. Yasal sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet hakları, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını bilir. (MİAK 34)
  • Mimar adayı olarak yasalar çerçevesindeki görev ve sorumluluklarının farkına varır.
 35. Profesyonel gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını bilir. (MİAK 32)
  • Profesyonel gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını bilir.
 36. Mimari uygulama: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, ge
  • Portfolyoya yönelik sunuş ve iletişim tekniklerini uygulayarak,teslim tarihlerine yönelik çalışabilir, projelendirme zamanını organize eder.