Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahiptir. (MÜDEK i)
  • Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.
  • Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini uygular.
 2. Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir. (MÜDEK i)
  • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
  • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanır, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
 3. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir. (MÜDEK ii)
  • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitaplarla desteklenen ileri düzeydeki uygulamalı bilgileri kullanır.
  • Alanındaki uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal bilgileri kullanır.
 4. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir. (MÜDEK iii)
  • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak organize eder.
  • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları bireysel ve ekip üyesi olarak çözümler.
 5. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine sahiptir. (MÜDEK iv)
  • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
  • Mühendislik uygulamalarında görülen veya daha sonraki aşamalarda ortaya çıkabilecek karmaşık problemleri çözümler.
  • Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
 6. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir. (MÜDEK v)
  • Alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak gösterir.
  • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler uygular.
 7. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır. (MÜDEK vi)
  • Derslerindeki takım çalışmalarında etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.
  • Stajlarında çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. (MÜDEK viii)
  • Yaşam boyu  öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirir.
  • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir ve yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 9. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. (MÜDEK iv)
  • Ofis yazılımlarını kullanır.
  • Karşılaştığı mühendislik problemlerini bilgisayar yazılımlarına aktarıp anlamlı sonuçlar elde eder ve bu sonuçları yorumlar.
 10. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanır. (MÜDEK vii)
  • Grup içerisinde konusu ile ilgili olarak öneriler sunarak tartışır.
  • Sonuçları yazılı olarak rapor eder.
  • Proje sonuçlarını gösterir.
 11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir. (MÜDEK vii)
  • İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak en az Avrupa Dil Portföyü B1 Düzeyinde kullanır.
  • Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarına anlatır.
 12. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. (MÜDEK ix)
  • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk konularını açıklar.
  • Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartları açıklar.
 13. Kalite Yönetimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. (MÜDEK x)
  • Proje yönetimi konusunu açıklar.
  • Kalite yönetimi, risk yönetimi, fırsat analizi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları konularını açıklar.
 14. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın sorunları ile bunların mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. (MÜDEK xi)
  • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın sorunları ile bunların mühendislik alanına yansıyan sorunlarını ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları açıklar.
  • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler ve çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularını açıklar.