Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Tarih: 01 Aralık 2023

2024/0011 Personel Yemek Kartı Hizmeti Alımı ihalesi

İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL YEMEK KARTI HİZMETİ ALIMI

Personel Yemek Kartı Hizmeti Alımı 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğini’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2024/0011

 1. İdarenin

  a) Adresi                                          

  : Cumhuriyet Mahallesi Şimşek Sokak Adem Çelik Şirketler Grubu Binası no:1-A Büyükçekmece / İstanbul Satınalma Müdürlüğü

  b) Telefon

  : 444 1997

  c) Elektronik Posta Adresi              

  : satinalma@beykent.edu.tr

  ç) İhale Dökümanın görülebileceği internet adresi

  : https://www.beykent.edu.tr

 2. İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin

  a) Niteliği, türü ve miktarı                                            

  : Personel Yemek Kartı Hizmeti Alımı 1123 Kişi (777 kişi Akademik Kadro, 436 İdari Kadro) işi ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan Teknik Şartname ve İdari Şartname de bulabilirler.

  b) Yapılacağı Yer                         

  : Türkiye sınırları içerisinde İdarenin hizmetlerini sürdürdüğü tüm yerleşim yerleri

  c) Süresi 

  : İşe başlama tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) aydır

 3. İhalenin

  a) Yapılacağı Yer                         

  : Cumhuriyet Mahallesi Şimşek Sokak Adem Çelik Şirketler Grubu Binası No:1-A Büyükçekmece / İstanbul Satınalma Müdürlüğü

  b) Tarihi ve Saati                         

  : 12.12.2023 - 10:00

  c) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati                          

  : 12.12.2023 - 09:40

   

 4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
  • 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelere idari şartnamede yer verilmiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü personel ve öğrenci taşımacılığı hizmeti alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  500 TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı Beykent Üniversitesi Cumhuriyet Mahallesi Beykent Siteleri No: 202 Kat:2 Büyükçekmece/İstanbul Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: TR50 0003 2000 0000 0065 2771 11 No’lu Hesaba sadece Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mahallesi Şimşek Sokak Adem Çelik Şirketler Grubu Binası No:1-A Büyükçekmece / İstanbul Satınalma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilmeyecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 3 ay süreli geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.

       14. Diğer Hususlar:

       İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
       avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.