Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Program Çıktıları

 1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahiptir. (MÜDEK i)
  • En az birinde derinlik kazanmak üzere, kimya bilgisi ve matematiğe dayalı fizik bilgisi
  • Çok değişkenli matematik ve türevsel denklemleri de kapsayacak biçimde, ileri matematik bilgisi.
  • İstatistik ve lineer cebir konularına aşinalık
  • Hem ısıl sistemler hem de mekanik sistemler alanlarında, bu tür sistemlerin tasarım ve gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere, çalışabilme becerisi.
 2. Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir. (MÜDEK i)
  • Kuramsal bilgileri, karmaşık makine mühendisliği problemlerinde kullanır.
  • Uygulamaları bilgileri, karmaşık makine mühendisliği problemlerinde kullanır.
 3. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir. (MÜDEK ii)
  • Karmaşık makine mühendisliği problemlerini saptar.
  • Karmaşık makine mühendisliği problemlerini tanımlar.
  • Karmaşık makine mühendisliği problemlerini formüle eder ve çözer.
  • Karmaşık makine mühendisliği problemlerini çözmek için uygun analiz yöntemlerini kullanır.
  • Karmaşık makine mühendisliği problemlerini çözmek için uygun modelleme yöntemlerini kullanır.
 4. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir. (MÜDEK iii)
  • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlar.
  • Modern tasarım yöntemlerini uygular.
 5. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine sahiptir. (MÜDEK iv)
  • Makine mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.
  • Makine mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer.
  • Makine mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır.
 6. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir. (MÜDEK v)
  • Karmaşık makine mühendislik problemlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar.
  • Karmaşık makine mühendislik problemlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapabilir ve veri toplar.
  • Karmaşık makine mühendislik problemlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz edebilir ve yorumlar.
 7. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır. (MÜDEK vi)
  • Derslerindeki takım çalışmalarında etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.
  • Stajlarında çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. (MÜDEK viii)
  • Yaşam boyu  öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
  • Öncelikle Makine Mühendisliği ile ilgili olmak üzere çağımıza ait sosyal, kültürel, ekonomik, politik, sağlık, güvenlik, çevresel, etik ve hukuksal konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak; mühendislik problemlerini bu bilgileri ve hassasiyetleri göz önünde bulundurarak çözebilme becerisine sahip olmak
 9. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. (MÜDEK iv)
  • Ofis yazılımlarını kullanır.
  • Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 10. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanır. (MÜDEK vii)
  • Grup tartışmalarına katılır.
  • Yazılı raporlar teslim eder.
  • Proje sunumları yapar.
  • Staj ve takım çalışmalarında açık ve anlaşılır talimat alır ve verir.
 11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir. (MÜDEK vii)
  • İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak en az Avrupa Dil Portfoyü B1 Düzeyinde kullanır.
  • Meslektaşları ile İngilizce iletişim kurar.
 12. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. (MÜDEK ix)
  • Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahibidir.
  • Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.
 13. Kalite Yönetimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. (MÜDEK x)
  • Proje yönetimi bilgisine sahiptir.
  • Kalite yönetimi, risk yönetimi, fırsat analizi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir.
  • Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma bilgisine sahiptir.
 14. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın sorunları ile bunların mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. (MÜDEK xi)
  • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın sorunları ile bunların mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir.
  • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler ve çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.