Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
Program Çıktıları

1. Yaratıcı problem tarifleme ve çözme

2. Tasarım sürecini yönetme ve planlama becersi

3. Tasarım çözümlerini sözlü, yazılı ve görsel olarak aktarma

4. Yenilikçi bakış açılarıyla ürün tasarımına katkıda bulunma

5. Fikri ve sınai haklar konusunda yetkinlik

6. Sosyal, kültürel farkındalık ve değişim bilincine sahip olma

7. Ekonomik, endüstriyel ve teknolojideki  gelişmelere hâkim olma

8. Tasarımdaki bilgi, beceri ve yaklaşımları sürekli geliştirme

9. Profesyonel yaşamdaki mesleki akışa hâkim olma

10. Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme

11. Disiplinler arası çalışma ortamlarına önem verme

12. Mesleki konularda öncülük etme; toplumsal konularda liderlik yapabilme