Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

1             Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahiptir. (MÜDEK i)

1,1          Matematik ve fen bilimleri konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.

1,2          Endüstri mühendisliğine disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahiptir.

2             Kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık endüstri mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir. (MÜDEK i)

2,1          Kuramsal bilgileri, karmaşık endüstri mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir.

2,2          Edinilen uygulamalı bilgileri karmaşık endüstri mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir.

3             Karmaşık endüstri mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir. (MÜDEK ii)

3,1          Mal ve hizmet üreten işletmelerdeki endüstri mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer.

3,2          Endüstri mühendisliği problemlerinin çözümünde hangi analitik ve modelleme tekniğinin daha uygun olacağını seçer ve uygular.

4             Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir. (MÜDEK iii)

4,1          Mal ve hizmet üreten bir işletmedeki bir süreci gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine sahiptir.

4,2          Endüstri mühendisliği problemlerinin çözümünde modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir.

5             Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine sahiptir. (MÜDEK iv)

5,1          Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir.

5,2          Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, seçer.

6             Karmaşık Endüstri mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir. (MÜDEK v)

6,1          Karmaşık endüstri mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar ve deney yapar.

6,2          Karmaşık endüstri mühendisliği problemlerinin incelenmesi için veri toplar, analiz eder ve yorumlar.

7             Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır. (MÜDEK vi)

7,1          Derslerindeki takım çalışmalarında etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.

7,2          Stajlarında çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.

8             Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. (MÜDEK viii)

8,1          Yaşam boyu  öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.

9             Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. (MÜDEK iv)

9,1          Ofis yazılımlarını kullanır.

9,2          İstatistik, optimizasyon, benzetim konularına yönelik en az bir yazılımı temel seviyede kullanır.

10           Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanır. (MÜDEK vii)

10,1       Grup tartışmalarına katılır.

10,2       Yazılı raporlar teslim eder.

10,3       Proje sunumları yapar.

10,4       Staj ve takım çalışmalarında açık ve anlaşılır talimat alır ve verir.

11           Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme yetkinliğine sahiptir. (MÜDEK vii)

11,1       İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak en az Avrupa Dil Portföyü B1 Düzeyinde kullanır.

12           Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. (MÜDEK ix)

12,1       Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahibidir.

12,2       Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

13           Kalite Yönetimi, proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. (MÜDEK x)

13,1       Proje yönetimi bilgisine sahiptir.

13,2       Kalite yönetimi, risk yönetimi, fırsat analizi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir.

13,3       Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma bilgisine sahiptir.

14           Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın sorunları ile bunların mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. (MÜDEK xi)

14,1       Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın sorunları ile bunların mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir.

14,2       Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler ve çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.